Michigan-Dearborn at Lourdes
@ Sylvania, Ohio (Ebeid Rec Center)
10/5/2018 at 7:05 pm

Final 1 2 3 Score
UM-Dearborn (4-15, 1-9 WHAC) 25 18 21 0
Lourdes (13-1, 10-1 WHAC) 27 25 25 3
Set: 1st  |  2nd  |  3rd
UMD -- 1st -- LOURDES
  UMD starters: Daniella Barile; Bronte Michura; Katherine Nealy; Gina Giacomini; Erin Parrinello; Mackenzie Fuleky; libero Caitlyn Carlson.  
  LOURDES starters: Carol Goncalves; Emily Drenth; Emily Arnold; Monique Oliveira; Angelica Dippold; Evan Matheson; libero Niki Polce.  
[Daniella Barile] Kill by Emily Drenth. Point LOURDES 0-1
[Carol Goncalves] Kill by Emily Drenth (from Carol Goncalves). Point LOURDES 0-2
1-2 [Carol Goncalves] Kill by Gina Giacomini (from Daniella Barile). Point UMD
  UMD subs: Jayci Forster; Bronte Michura.  
2-2 [Jayci Forster] Kill by Gina Giacomini (from Daniella Barile). Point UMD
3-2 [Jayci Forster] Kill by Gina Giacomini (from Daniella Barile). Point UMD
4-2 [Jayci Forster] Kill by Erin Parrinello (from Daniella Barile). Point UMD
5-2 [Jayci Forster] Service ace (Angelica Dippold). Point UMD
6-2 [Jayci Forster] Service ace (Angelica Dippold). Point UMD
7-2 [Jayci Forster] Attack error by Emily Drenth. Point UMD
  LOURDES subs: Tylar Roberson; Angelica Dippold.  
[Jayci Forster] Kill by Monique Oliveira (from Carol Goncalves). Point LOURDES 7-3
  LOURDES subs: Alli Plasencio; Emily Drenth.  
8-3 [Alli Plasencio] Kill by Katherine Nealy (from Daniella Barile). Point UMD
[Caitlyn Carlson] Kill by Emily Arnold (from Carol Goncalves). Point LOURDES 8-4
  LOURDES subs: Shannon Fischer; Emily Arnold.  
[Shannon Fischer] Kill by Tylar Roberson (from Carol Goncalves). Point LOURDES 8-5
[Shannon Fischer] Kill by Monique Oliveira (from Carol Goncalves). Point LOURDES 8-6
[Shannon Fischer] Kill by Monique Oliveira (from Carol Goncalves). Point LOURDES 8-7
[Shannon Fischer] Kill by Tylar Roberson (from Carol Goncalves). Point LOURDES 8-8
[Shannon Fischer] Service ace (Caitlyn Carlson). Point LOURDES 8-9
9-9 [Shannon Fischer] Kill by Mackenzie Fuleky (from Daniella Barile), block error by Evan Matheson. Point UMD
  LOURDES subs: Emily Arnold; Shannon Fischer.  
  UMD subs: Sabrina Giacomini; Gina Giacomini.  
[Sabrina Giacomini] Kill by Monique Oliveira (from Carol Goncalves). Point LOURDES 9-10
10-10 [Monique Oliveira] Kill by Mackenzie Zook (from Sabrina Giacomini). Point UMD
  UMD subs: Bronte Michura; Jayci Forster.  
[Erin Parrinello] Kill by Monique Oliveira (from Carol Goncalves). Point LOURDES 10-11
  LOURDES subs: Emily Drenth; Alli Plasencio.  
11-11 [Tylar Roberson] Attack error by Evan Matheson (block by Mackenzie Fuleky; Bronte Michura). Point UMD
  LOURDES subs: Angelica Dippold; Tylar Roberson.  
12-11 [Mackenzie Fuleky] Attack error by Emily Drenth (block by Bronte Michura; Katherine Nealy). Point UMD
[Mackenzie Fuleky] Kill by Evan Matheson (from Carol Goncalves). Point LOURDES 12-12
[Niki Polce] Bad set by Caitlyn Carlson. Point LOURDES 12-13
13-13 [Niki Polce] Kill by Bronte Michura (from Sabrina Giacomini). Point UMD
  UMD subs: Daniella Barile; Sabrina Giacomini; Gina Giacomini; Sabrina Giacomini.  
14-13 [Daniella Barile] Ball handling error by Carol Goncalves. Point UMD
15-13 [Daniella Barile] Attack error by Emily Drenth (block by Katherine Nealy; Bronte Michura). Point UMD
16-13 [Daniella Barile] Kill by Bronte Michura (from Daniella Barile). Point UMD
  Timeout Lourdes.  
17-13 [Daniella Barile] Kill by Katherine Nealy. Point UMD
18-13 [Daniella Barile] Kill by Katherine Nealy (from Daniella Barile). Point UMD
  LOURDES subs: Tylar Roberson; Angelica Dippold.  
[Daniella Barile] Kill by Emily Drenth (from Carol Goncalves). Point LOURDES 18-14
[Carol Goncalves] Kill by Monique Oliveira (from Carol Goncalves). Point LOURDES 18-15
[Carol Goncalves] Service ace (Gina Giacomini). Point LOURDES 18-16
[Carol Goncalves] Kill by Emily Arnold (from Carol Goncalves). Point LOURDES 18-17
  Timeout Michigan-Dearborn.  
19-17 [Carol Goncalves] Service error. Point UMD
  UMD subs: Jayci Forster; Bronte Michura.  
[Jayci Forster] Kill by Monique Oliveira (from Carol Goncalves). Point LOURDES 19-18
  LOURDES subs: Alli Plasencio; Emily Drenth.  
20-18 [Alli Plasencio] Kill by Erin Parrinello (from Daniella Barile). Point UMD
[Caitlyn Carlson] Kill by Emily Arnold (from Carol Goncalves). Point LOURDES 20-19
  LOURDES subs: Shannon Fischer; Emily Arnold.  
21-19 [Shannon Fischer] Kill by Gina Giacomini (from Daniella Barile). Point UMD
  UMD subs: Mackenzie Zook; Daniella Barile; Sabrina Giacomini; Gina Giacomini.  
  LOURDES subs: Emily Arnold; Shannon Fischer.  
[Sabrina Giacomini] Kill by Monique Oliveira (from Carol Goncalves). Point LOURDES 21-20
  LOURDES subs: Sarah Klausing; Carol Goncalves.  
[Monique Oliveira] Attack error by Mackenzie Fuleky. Point LOURDES 21-21
22-21 [Monique Oliveira] Kill by Erin Parrinello (from Sabrina Giacomini). Point UMD
  LOURDES subs: Carol Goncalves; Sarah Klausing.  
  UMD subs: Bronte Michura; Jayci Forster.  
[Erin Parrinello] Kill by Tylar Roberson (from Niki Polce). Point LOURDES 22-22
  LOURDES subs: Emily Drenth; Alli Plasencio; Sarah Klausing; Carol Goncalves.  
[Tylar Roberson] Kill by Monique Oliveira (from Niki Polce). Point LOURDES 22-23
  Timeout Michigan-Dearborn.  
23-23 [Tylar Roberson] Attack error by Evan Matheson. Point UMD
  LOURDES subs: Carol Goncalves; Sarah Klausing.  
24-23 [Mackenzie Fuleky] Kill by Bronte Michura (from Mackenzie Zook). Point UMD
  Timeout Lourdes.  
[Mackenzie Fuleky] Kill by Emily Drenth (from Carol Goncalves). Point LOURDES 24-24
  LOURDES subs: Sarah Klausing; Carol Goncalves.  
25-24 [Niki Polce] Kill by Katherine Nealy (from Sabrina Giacomini). Point UMD
  LOURDES subs: Carol Goncalves; Sarah Klausing.  
  UMD subs: Daniella Barile; Mackenzie Zook; Gina Giacomini; Sabrina Giacomini.  
[Daniella Barile] Kill by Emily Arnold (from Carol Goncalves). Point LOURDES 25-25
[Carol Goncalves] Kill by Monique Oliveira (from Carol Goncalves). Point LOURDES 25-26
[Carol Goncalves] Service ace (Erin Parrinello). Point LOURDES 25-27
back to top
UMD -- 2nd -- LOURDES
  UMD starters: Katherine Nealy; Bronte Michura; Mackenzie Fuleky; Erin Parrinello; Gina Giacomini; Daniella Barile; libero Caitlyn Carlson.  
  LOURDES starters: Emily Drenth; Monique Oliveira; Emily Arnold; Evan Matheson; Tylar Roberson; Carol Goncalves; libero Niki Polce.  
[Carol Goncalves] Attack error by Gina Giacomini (block by Monique Oliveira; Emily Arnold). Point LOURDES 0-1
1-1 [Carol Goncalves] Kill by Bronte Michura (from Daniella Barile). Point UMD
  UMD subs: Jayci Forster; Bronte Michura.  
2-1 [Jayci Forster] Attack error by Emily Arnold. Point UMD
[Jayci Forster] Attack error by Katherine Nealy. Point LOURDES 2-2
[Emily Drenth] Attack error by Erin Parrinello (block by Emily Arnold; Monique Oliveira). Point LOURDES 2-3
3-3 [Emily Drenth] Kill by Gina Giacomini (from Daniella Barile). Point UMD
  LOURDES subs: Alli Plasencio; Emily Drenth.  
[Caitlyn Carlson] Kill by Emily Arnold (from Carol Goncalves). Point LOURDES 3-4
  LOURDES subs: Shannon Fischer; Emily Arnold.  
4-4 [Shannon Fischer] Kill by Gina Giacomini (from Daniella Barile). Point UMD
  LOURDES subs: Emily Arnold; Shannon Fischer.  
  UMD subs: Mackenzie Zook; Daniella Barile; Sabrina Giacomini; Gina Giacomini.  
5-4 [Sabrina Giacomini] Service ace (TEAM). Point UMD
[Sabrina Giacomini] Kill by Tylar Roberson (from Carol Goncalves). Point LOURDES 5-5
6-5 [Monique Oliveira] Kill by Mackenzie Fuleky (from Sabrina Giacomini). Point UMD
  UMD subs: Bronte Michura; Jayci Forster.  
[Erin Parrinello] Kill by Tylar Roberson (from Carol Goncalves). Point LOURDES 6-6
  LOURDES subs: Emily Drenth; Alli Plasencio.  
  LOURDES subs: Sarah Klausing; Carol Goncalves.  
7-6 [Tylar Roberson] Kill by Bronte Michura (from Caitlyn Carlson). Point UMD
  LOURDES subs: Carol Goncalves; Sarah Klausing.  
[Mackenzie Fuleky] Service error. Point LOURDES 7-7
  LOURDES subs: Sarah Klausing; Carol Goncalves.  
8-7 [Niki Polce] Kill by Bronte Michura (from Sabrina Giacomini). Point UMD
  UMD subs: Daniella Barile; Mackenzie Zook; Gina Giacomini; Sabrina Giacomini.  
  LOURDES subs: Carol Goncalves; Sarah Klausing.  
[Daniella Barile] Kill by Emily Drenth (from Carol Goncalves). Point LOURDES 8-8
[Carol Goncalves] Kill by Emily Arnold (from Carol Goncalves). Point LOURDES 8-9
[Carol Goncalves] Kill by Tylar Roberson (from Niki Polce). Point LOURDES 8-10
[Carol Goncalves] Kill by Emily Arnold (from Monique Oliveira). Point LOURDES 8-11
9-11 [Carol Goncalves] Kill by Gina Giacomini (from Daniella Barile). Point UMD
  UMD subs: Jayci Forster; Bronte Michura.  
[Jayci Forster] Service error. Point LOURDES 9-12
10-12 [Emily Drenth] Bad set by Carol Goncalves. Point UMD
  LOURDES subs: Alli Plasencio; Emily Drenth.  
[Caitlyn Carlson] Kill by Emily Arnold (from Carol Goncalves). Point LOURDES 10-13
  LOURDES subs: Shannon Fischer; Emily Arnold.  
11-13 [Shannon Fischer] Kill by Erin Parrinello (from Gina Giacomini). Point UMD
  LOURDES subs: Emily Arnold; Shannon Fischer.  
  UMD subs: Sabrina Giacomini; Gina Giacomini; Mackenzie Zook; Daniella Barile.  
  yellow card to Lourdes bench  
[Sabrina Giacomini] Kill by Tylar Roberson (from Carol Goncalves). Point LOURDES 11-14
  LOURDES subs: Sarah Klausing; Carol Goncalves.  
[Monique Oliveira] Kill by Tylar Roberson (from Sarah Klausing). Point LOURDES 11-15
[Monique Oliveira] Attack error by Erin Parrinello. Point LOURDES 11-16
  Timeout Michigan-Dearborn.  
[Monique Oliveira] Ball handling error by Sabrina Giacomini. Point LOURDES 11-17
12-17 [Monique Oliveira] Attack error by Tylar Roberson. Point UMD
  UMD subs: Bronte Michura; Jayci Forster.  
  LOURDES subs: Carol Goncalves; Sarah Klausing.  
[Erin Parrinello] Attack error by Mackenzie Zook (block by Carol Goncalves; Evan Matheson). Point LOURDES 12-18
[Tylar Roberson] Kill by Emily Drenth (from Sarah Klausing). Point LOURDES 12-19
[Tylar Roberson] Attack error by Erin Parrinello. Point LOURDES 12-20
  Timeout Michigan-Dearborn.  
13-20 [Tylar Roberson] Kill by Bronte Michura (from Caitlyn Carlson). Point UMD
  LOURDES subs: Carol Goncalves; Sarah Klausing.  
[Mackenzie Fuleky] Kill by Emily Drenth (from Carol Goncalves). Point LOURDES 13-21
  LOURDES subs: Sarah Klausing; Carol Goncalves.  
[Niki Polce] Attack error by Bronte Michura. Point LOURDES 13-22
14-22 [Niki Polce] Kill by Bronte Michura (from Sabrina Giacomini). Point UMD
  UMD subs: Daniella Barile; Mackenzie Zook; Gina Giacomini; Sabrina Giacomini.  
15-22 [Daniella Barile] Attack error by Emily Drenth. Point UMD
16-22 [Daniella Barile] Attack error by Emily Drenth. Point UMD
[Daniella Barile] Kill by Emily Arnold (from Sarah Klausing). Point LOURDES 16-23
[Sarah Klausing] Attack error by Gina Giacomini. Point LOURDES 16-24
17-24 [Sarah Klausing] Kill by Bronte Michura (from Daniella Barile). Point UMD
  UMD subs: Jayci Forster; Bronte Michura.  
18-24 [Jayci Forster] Service ace (Tylar Roberson). Point UMD
[Jayci Forster] Kill by Emily Drenth (from Sarah Klausing). Point LOURDES 18-25
back to top
UMD -- 3rd -- LOURDES
  UMD starters: Katherine Nealy; Gina Giacomini; Bronte Michura; Erin Parrinello; Mackenzie Fuleky; Daniella Barile; libero Caitlyn Carlson.  
  LOURDES starters: Emily Arnold; Emily Drenth; Carol Goncalves; Evan Matheson; Tylar Roberson; Monique Oliveira; libero Niki Polce.  
1-0 [Daniella Barile] Kill by Gina Giacomini (from Daniella Barile). Point UMD
[Daniella Barile] Kill by Emily Arnold. Point LOURDES 1-1
2-1 [Carol Goncalves] Kill by Bronte Michura (from Daniella Barile). Point UMD
  UMD subs: Jayci Forster; Bronte Michura.  
3-1 [Jayci Forster] Kill by Erin Parrinello (from Daniella Barile). Point UMD
[Jayci Forster] Kill by Niki Polce (from Emily Arnold). Point LOURDES 3-2
4-2 [Emily Drenth] Kill by Erin Parrinello. Point UMD
  LOURDES subs: Alli Plasencio; Emily Drenth.  
[Caitlyn Carlson] Kill by Monique Oliveira (from Carol Goncalves). Point LOURDES 4-3
  LOURDES subs: Shannon Fischer; Emily Arnold.  
[Shannon Fischer] Kill by Evan Matheson (from Carol Goncalves). Point LOURDES 4-4
5-4 [Shannon Fischer] Kill by Erin Parrinello (from Daniella Barile). Point UMD
  LOURDES subs: Emily Arnold; Shannon Fischer.  
  UMD subs: Mackenzie Zook; Daniella Barile; Sabrina Giacomini; Gina Giacomini.  
[Sabrina Giacomini] Kill by Tylar Roberson (from Carol Goncalves). Point LOURDES 5-5
  LOURDES subs: Sarah Klausing; Carol Goncalves.  
[Monique Oliveira] Attack error by Erin Parrinello (block by Tylar Roberson). Point LOURDES 5-6
6-6 [Monique Oliveira] Attack error by Tylar Roberson. Point UMD
  UMD subs: Bronte Michura; Jayci Forster.  
  LOURDES subs: Carol Goncalves; Sarah Klausing.  
7-6 [Erin Parrinello] Attack error by Evan Matheson. Point UMD
[Erin Parrinello] Kill by Evan Matheson (from Carol Goncalves). Point LOURDES 7-7
  LOURDES subs: Emily Drenth; Alli Plasencio; Sarah Klausing; Carol Goncalves.  
[Tylar Roberson] Kill by Evan Matheson (from Sarah Klausing). Point LOURDES 7-8
[Tylar Roberson] Bad set by Sabrina Giacomini. Point LOURDES 7-9
[Tylar Roberson] Kill by Emily Drenth (from Sarah Klausing). Point LOURDES 7-10
8-10 [Tylar Roberson] Attack error by Evan Matheson (block by Mackenzie Fuleky; Bronte Michura). Point UMD
  LOURDES subs: Carol Goncalves; Sarah Klausing.  
[Mackenzie Fuleky] Attack error by Erin Parrinello. Point LOURDES 8-11
  LOURDES subs: Sarah Klausing; Carol Goncalves.  
[Niki Polce] Kill by Emily Arnold (from Sarah Klausing). Point LOURDES 8-12
[Niki Polce] Attack error by Bronte Michura. Point LOURDES 8-13
9-13 [Niki Polce] Service error. Point UMD
  UMD subs: Daniella Barile; Mackenzie Zook.  
  LOURDES subs: Carol Goncalves; Sarah Klausing.  
  UMD subs: Gina Giacomini; Sabrina Giacomini.  
[Daniella Barile] Kill by Tylar Roberson (from Carol Goncalves). Point LOURDES 9-14
  Timeout Michigan-Dearborn.  
[Carol Goncalves] Attack error by Gina Giacomini (block by Monique Oliveira; Emily Arnold). Point LOURDES 9-15
[Carol Goncalves] Attack error by Katherine Nealy. Point LOURDES 9-16
[Carol Goncalves] Kill by Monique Oliveira (from Carol Goncalves). Point LOURDES 9-17
10-17 [Carol Goncalves] Kill by Gina Giacomini (from Daniella Barile). Point UMD
  UMD subs: Jayci Forster; Bronte Michura.  
[Jayci Forster] Attack error by Gina Giacomini. Point LOURDES 10-18
[Emily Drenth] Attack error by Erin Parrinello. Point LOURDES 10-19
11-19 [Emily Drenth] Kill by Erin Parrinello (from Daniella Barile). Point UMD
  LOURDES subs: Alli Plasencio; Emily Drenth.  
12-19 [Caitlyn Carlson] Attack error by Monique Oliveira (block by Mackenzie Fuleky; Gina Giacomini). Point UMD
13-19 [Caitlyn Carlson] Service ace (Niki Polce). Point UMD
14-19 [Caitlyn Carlson] Ball handling error by Carol Goncalves. Point UMD
[Caitlyn Carlson] Kill by Monique Oliveira (from Carol Goncalves). Point LOURDES 14-20
  LOURDES subs: Shannon Fischer; Emily Arnold.  
15-20 [Shannon Fischer] Kill by Mackenzie Fuleky (from Daniella Barile). Point UMD
  LOURDES subs: Emily Arnold; Shannon Fischer.  
  UMD subs: Mackenzie Zook; Daniella Barile; Sabrina Giacomini; Gina Giacomini.  
16-20 [Sabrina Giacomini] Kill by Mackenzie Zook (from Sabrina Giacomini). Point UMD
17-20 [Sabrina Giacomini] Attack error by Tylar Roberson (block by Erin Parrinello; Mackenzie Fuleky). Point UMD
  Timeout Lourdes.  
[Sabrina Giacomini] Kill by Tylar Roberson (from Carol Goncalves). Point LOURDES 17-21
  LOURDES subs: Sarah Klausing; Carol Goncalves.  
18-21 [Monique Oliveira] Kill by Erin Parrinello (from Sabrina Giacomini). Point UMD
[Erin Parrinello] Kill by Tylar Roberson (from Carol Goncalves). Point LOURDES 18-22
  LOURDES subs: Alli Plasencio; Emily Drenth; Sarah Klausing; Carol Goncalves.  
19-22 [Tylar Roberson] Attack error by Emily Drenth. Point UMD
  LOURDES subs: Carol Goncalves; Sarah Klausing.  
  UMD subs: Ryleigh Turner; Mackenzie Fuleky.  
[Ryleigh Turner] Kill by Emily Drenth (from Carol Goncalves). Point LOURDES 19-23
  UMD subs: Mackenzie Fuleky; Ryleigh Turner.  
  LOURDES subs: Sarah Klausing; Carol Goncalves.  
  Timeout Michigan-Dearborn.  
[Niki Polce] Kill by Emily Drenth (from Monique Oliveira). Point LOURDES 19-24
20-24 [Niki Polce] Kill by Katherine Nealy. Point UMD
  LOURDES subs: Carol Goncalves; Sarah Klausing.  
  UMD subs: Daniella Barile; Mackenzie Zook; Gina Giacomini; Sabrina Giacomini.  
21-24 [Daniella Barile] Attack error by Emily Drenth. Point UMD
[Daniella Barile] Kill by Emily Arnold (from Carol Goncalves). Point LOURDES 21-25
back to top